För utskrift - klicka här!
öppnas i word.
S T A D G A R
för Gammaldansarnas Riksförbund, här nedan benämnt GRF


   
Kap. 1   Inledning
§ 1   GRF har som ideell organisation till ändamål att verka för samarbete mellan anslutna föreningar utan kommersiellt intresse. Genom gemensamma stadgar främja och bevara kulturell gammaldans och musik samt stödja och sprida intresse för desamma.

§ 2   Som gammaldans räknas de danser som finns i förteckning godkänd av förbundet.
Vid GRF:s danser bör alltid var tredje dans vara hämtad ur förbundets förteckning.

§ 3   GRF är politiskt och religiöst neutralt.

Kap. 2   Organisation
§ 1   GRF utövar sin verksamhet genom sektioner och kommittéer och beslutande organ, vilka beslutas om på årsmötet.

§ 2  

GRF: s beslutande organ är

  1   Årsmötet
  2   Förbundsstyrelsen
  3   Utskott/kommitté och sektioner enligt befogenhet som meddelats av förbundsstyrelsen
Årsmötet kan fatta beslut om tillsättande enligt § 2 punkt 3

§ 3   GRF:s rådgivande organ är Förbundsråd, d.v.s. Förbundsstyrelse och Utskott/sektioner enligt § 2 punkt 3 i förening.

§ 4   Om ordinarie ledamot avgår under mandattiden sker fyllnadsval vid nästa ordinarie valtillfälle.

§ 5   GRF:s verksamhetsår är kalenderår.

Kap. 3   Medlemskap
§ 1   Varje förening som vill samarbeta enligt dessa stadgar äger rätt att vara med i GRF. Ansökan om förenings inträde ställs till förbundsstyrelsen som har att behandla och besluta i ärendet.

§ 2   Enskilt medlemskap beviljas endast genom förening för den som vill följa dessa stadgar. För ungdomar t o m det år de fyller 18 år utfärdas särskilt medlemskort.

§ 3   Medlemskort bör utfärdas senast dagen före en tillställning för att denna inte skall anses vara offentlig.

Kap. 4   Avgifter
§ 1   GRF: s ordinarie årsmöte fastställer medlemsavgiften och årsavgiften till förbundet.

§ 2   Varje förening har de entré- och kursavgifter, som anses lämpliga för föreningens finansiering och verksamhet.

Kap. 5   Årsmötet
§ 1   Årsmötet, som består av förbundsstyrelsen och valda ombud, är GRF:s högsta beslutande organ.

§ 2   Varje förening utser ett ombud och en suppleant per påbörjat 100-tal betalande medlemmar. (föregående års medlemsantal)
De föreningar som valt att bilda distrikt representeras på årsmötet av distriktet och ombuden därifrån.
Distriktet utser ett ombud och en suppleant per påbörjat 100-tal betalande medlemmar (föregående års medlemsantal) till årsmötet, dock minst ett ombud från vart och ett av distriktets medlemsföreningar. Distriktet utser därutöver även tre ombud från distriktsstyrelsen.

§ 3   Vid årsmötet har alla kallade ombud eller deras ersättare rösträtt i samtliga frågor. Detsamma gäller för förbundsstyrelsen utom i de frågor som avser ansvarsfrihet för föregående årsmötesperiodens förvaltning.

Årsmötet fastställer röstlängd. Kallat ombud eller ersättare måste närvara för att ha rösträtt.

§ 4   Närvaroskyldighet
Ledamöter i utskott och sektioner bör alltid närvara vid sammanträden med årsmötet och har full förslags- och yttranderätt i alla frågor som angår förbundets verksamhet.

§ 5   Kallelse till ordinarie årsmötet sker skriftligen tillsammans med erforderliga handlingar senast 30 dagar före.

§ 6   Ordinarie årsmöte bör hållas senast under juni månad varje år.
Vid årsmötet skall följande ärenden alltid tas upp för behandling och beslut:
  a)   upprättande av röstlängd
  b)   fråga om kallelse har skett i behörig ordning
  c)   val av funktionärer vid årsmötet (ordförande, sekreterare, protokollsjusterare/röstkontrollanter)
  d)   förbundsstyrelsens redovisningshandlingar och verksamhetsberättelse
  e)   revisorernas berättelse
  f)   fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen
  g)   bestämmande av arvoden och ersättningar till ersättningsberättigade
  h)   val av stadgeenliga (se kap. 7) och av årsmötet beslutade funktionärer
  i)   beslut om medlemsavgift
  j)   beslut om förbundets säte
  k)   övriga i kallelsen anmälda frågor

§ 7   Motioner skall vara förbundsstyrelsen tillhanda senast den 1 april.
Därutöver kan förbundsstyrelsen för årsmötet framlägga förslag i alla frågor som angår förbundets verksamhet.
Motionerna jämte utlåtande och särskilda förslag skall sändas i samband med kallelse till årsmötet.

§ 8   Frågor som skall behandlas på årsmötet skall finnas med på dagordningen. Dock får rena informationsfrågor tas upp om årsmötet så beslutar.

§ 9   Röstning och beslut vid årsmötet
Med undantag för beslut enligt kap. 5 § 10 samt kap. 12 och 13 fattar årsmötet alla beslut med en röstmajoritet som är mer än hälften av avgivna och godkända röster. Vid lika röstetal gäller, den mening som biträds av årsmötets tjänstgörande ordförande.
Beslut fattas genom öppen omröstning, såvida inte årsmötet i särskilt fall beslutar att omröstningen skall vara sluten.

§ 10   Personval
Om någon så begär, skall personval ske med valsedel. För att godkännas som avgiven röst skall valsedel upptaga minst ett valbart namn och högst samma antal som skall väljas enligt stadgeenlig fördelning.
För att vara vald skall kandidat ha erhållit mer än hälften av avgivna, godkända röster. Om erforderligt röstetal ej erhållits, förrättas omval mellan de två som erhållit flest röster. I omvalet får kvarstå högst två kandidater för varje post, som skall besättas. Vid lika antal röster i omval, avgörs valet genom lottning.

Kap. 6   Extra årsmöte
§ 1   Förbundsrådet skall i samråd med revisorer besluta om extra årsmötet när särskilda omständigheter föreligger.
När minst 1/3 av förbundets föreningar i underskriven framställning påyrkar detta skall extra årsmöte inkallas för behandling av viss fråga.
Extra årsmöte får endast behandla den eller de frågor, som föranlett dess inkallande.
Eventuella fyllnadsval skall dock verkställas och gäller till nästa ordinarie årsmötet.

§ 2   Extra årsmötet får inkallas utan iakttagande av viss tid för kallelsen. Förbundsstyrelsen får inte onödigt fördröja kallelse till extra årsmötet utan skall omedelbart efter beslut sända ut kallelse.

Kap. 7   Förbundsstyrelse, VU, firmatecknare och valberedning.
§ 1   Förbundsstyrelsen består av ordförande, kassör och sekreterare samt två ledamöter varav en utses till vice ordförande. Antal suppleanter beslutas av årsmötet. Dessa utses efter beslutade arbetsformer och sektioner som årsmötet antagit. Minsta antal suppleanter är två. Respektive sektions ordförande blir automatiskt suppleant i styrelsen om denne inte redan valts som ordinarie styrelseledamot.
Årsmötet väljer ordförande och kassör var för sig. Förbundsstyrelsen konstituerar sig för övrigt själv, och fördelar inom sig de olika funktionerna och uppdragen.
Valberedningen väljs av årsmötet och består av tre ledamöter inklusive sammankallande som också utses på årsmötet.
Om årsmötet väljer att arbeta med sektioner utses dessa av årsmötet. Årsmötet bestämmer antalet sektioner men antal ledamöter i sektionerna får inte överstiga fem inklusive ordförande.
Ledamot i förbundsstyrelsen väljs av ordinarie årsmötet för en tid av två år och avgår växelvis. Ordförande och kassör väljs växelvis.

§ 2   Om kassör avgår under mandattiden utser förbundsstyrelsen tillsammans med valberedningen och revisorer, kassör inom sig.

§ 3   Firmatecknare; ordförande, kassör och sekreterare, minst två i förening.
Dessa utgör dessutom förbundets VU.

§ 4   Förbundsstyrelse är beslutsmässig om minst tre ledamöter är närvarande.

§ 6   Adresslistor, årsmötes- o förbundsstyrelseprotokoll och övrig aktuell information bör utsändas snarast enligt distributionslista.

§ 7   Konkurrerande organisation
Styrelseledamöter och arrangörer från konkurrerande organisationer och företag bör inte tillhöra förbundsstyrelse i GRF eller ingå som ledamöter i utskott eller sektioner.

Kap. 8   Revision
§ 1   För granskning av förbundets verksamhet och räkenskaper väljer ordinarie årsmötet två förbundsrevisorer jämte suppleanter för dessa att avgå växelvis. Vid förhinder kallar ordinarie revisor själv suppleant.

§ 2   Förbundsrevisorernas huvudsakliga åliggande
Det åligger revisorerna att granska räkenskaper och förvaltning även för garantifonden och till ordinarie årsmötet avge revisionsberättelse över förvaltningen under den gångna årsmötesperioden med till- eller avstyrkan av ansvarsfrihet.
Därutöver skall revisorerna kontrollera:
- att fattade beslut inte strider mot förbundets stadgar eller årsmötesbeslut
- att räkenskaperna är väl förda och behörigen verifierade
- att värdehandlingar är ordnade och väl förvarade
- att inventarier är försäkrade till betryggande belopp och att inventarieförteckning finns
- att bokförda banktillgodohavanden överensstämmer med vederbörande bankers saldobesked
- att tillgångar och skulder redovisats till sina verkliga värden.
Revisorerna skall även vidtaga de övriga åtgärder som de finner erforderliga för ett behörigt fullgörande av revisionsuppdraget.

§ 3   Revisionsberättelse över varje räkenskapsår skall vara lämnad till förbundsstyrelsen senast den 31 mars. Kassör skall dessförinnan ha lämnat sina handlingar till revisorerna senast 15 mars året efter räkenskapsåret.

§ 4   Föredragning av revisionsberättelsen
Förbundsrevisorerna skall närvara vid årsmötet för att föredra revisionsberättelsen för ordinarie årsmöte med till- eller avstyrkan av ansvarsfrihet. Revisorerna har yttrande och förslagsrätt.

§ 5   Revisorernas rättigheter
Revisorerna har rätt att ta del av räkenskaper, protokoll och övriga till förbundets verksamhet och förvaltning hörande handlingar.

§ 6   Revisorernas skyldigheter
Om förbundsstyrelsen på grund av anmärkningar eller förslag kallar revisorerna till sammanträde, är dessa skyldiga att närvara vid behandling av det ifrågavarande ärendet.

Kap. 9   Distrikt
§ 1   Föreningar, som så önskar, inom ett verksamhetsområde kan i samråd med förbundsstyrelsen bilda ett distrikt. Vid distriktsbildning bör hänsyn tas till geografisk samhörighet och medlemsantalets storlek. Geografisk indelning beslutas av förbundsstyrelsen.
Distriktet har inom sitt verksamhetsområde till uppgift
- att främja och, efter behov, öka samarbetet mellan föreningarna i distriktet
- att verka för anslutning av föreningar till förbundet
- att verkställa de uppdrag och beslut som meddelas från förbundet eller beslut som fattas vid distriktets årsmöte
- att i enlighet med förbundets stadgar tillvarataga föreningarnas intressen gentemot myndigheter och andra organisationer samt
- att vidarebefordra information till och från förbund och föreningar (protokoll o d bör vidarebefordras snarast)

§ 2   Distriktets organisation och rådgivande organ följer i tillämpliga delar vad som sagts i kap. 2. Dess ansvars/och arbetsområden bör i görligaste mån bedrivas så att onödigt dubbelarbete i förhållande till Förbundet undviks.

§ 3   Rätt till inträde i distrikt har varje gammaldansförening, som vill samarbeta enligt dessa stadgar. Intresseanmälan görs till distriktsstyrelsen.

§ 4   Styrelsen består av minst fem ledamöter, som väljs för två år och avgår växelvis. Årsmötet väljer ordförande, kassör och sekreterare var för sig. Styrelsen konstituerar sig för övrigt själv och fördelar inom sig olika funktioner och uppdrag. Hänsyn bör tas till geografisk spridning.
Vad som sagts i kap. 7 gäller i tillämpliga delar även för distrikt.

§ 5   Distriktsstyrelsen skall snarast efter årsmöte insända samtliga årsmöteshandlingar och adressuppgifter till förbundsstyrelsen.
Uppgift på ombud (se kap. 5 § 2) och nomineringar till förbundets ordinarie årsmötet skall vara valberedningen tillhanda senast den 1 april.

§ 6   Till distriktets årsmöte utser varje förening ett ombud och en suppleant per påbörjat 100-tal medlemmar (föregående års medlemsantal).

§ 7   I fråga om rösträtt vid årsmöte gäller i tillämpliga delar vad som sagts i kap. 5 § 3.

§ 8   Kallelse till ordinarie årsmöte sker skriftligen senast 10 dagar före dess avhållande.

§ 9   Verksamhetsåret omfattar kalenderår och ordinarie årsmöte avhålles senast den 31 mars.
Vid årsmöte skall de ärenden som är angivna i kap. 5 § 6 tas upp till behandling.

§ 10   Motioner skall vara distriktsstyrelsen tillhanda senast den 15 februari och behandlas enligt kap. 5 § 7

§ 11   I övrigt gäller för årsmötet vad som är angivet i kap. 5 §§ 8, 9 och 10 samt kap. 6.

§ 12   För distriktets revision gäller i tillämpliga delar vad som är angivet i kap. 8.

Kap. 10   Föreningar/Medlemmar
§ 1a   Föreningar bestämmer själva sina arbetsuppgifter och verksamhet. Syftet får inte skilja sig från vad som gäller för förbundet.

§ 1b   Den som vill följa dessa stadgar kan bli medlem.

§ 2   Ordinarie årsmöte skall hållas senast den 28 februari. Förutom årsmöte hålls möten vid tillfällen då styrelsen anser det behövligt eller då minst en tredjedel av medlemmarna begär detta.
Vid årsmötet skall de ärenden som anges i kap. 5 § 6 b)- g) och j)- k) samt val av valberedning tas upp till behandling.
Tillkännagivande av årsmöte sker på lämpligt sätt, minst 14 dagar före dess hållande.
Bokslutet skall vara revisorerna tillhanda senast den 15 februari.
Revisorerna skall verkställa revision och avge berättelse enligt kap.8 vid årsmötet.
Efter varje årsmöte, dock senast 15 mars, skall föreningen till förbundsstyrelsen sända kopior på verksamhetsberättelse, balans- och resultatrapporter, revisionsberättelse samt adresslista avseende den nya verksamheten.

§ 3   Styrelsen består av minst fem ordinarie ledamöter och minst två suppleanter.
Ordinarie ledamöter och suppleanter väljs för två år och avgår växelvis.
Årsmötet väljer ordförande, kassör och sekreterare särskilt. Styrelsen konstituerar sig i övrigt själv.
Styrelsen är beslutsmässig när minst fyra deltagare är närvarande. Föreningens årsmöte kan bestämma att ett s.k. Verkställande Utskott bildas, vars befogenhet beslutas av föreningens årsmöte. Firmateckning beslutas av styrelsen efter årsmötet och huruvida firmateckning skall ske var för sig eller i förening samt vem som disponerar föreningens likvida medel.
Årsmötet väljer två revisorer och två suppleanter för dessa. Revisorernas uppgifter framgår av kap. 8.

§ 4   Styrelsen beslutar i föreningens angelägenheter med undantag av föreningens upplösning.
Styrelsen skall föra medlemsregister och ansvarar för medlemskontroll under egna arrangemang.

Kap. 11   Allmänna bestämmelser
§ 1   Till förenings sammankomst äger varje GRF-medlem tillträde mot uppvisande av giltigt medlemskort och erläggande av beslutad entréavgift.
Förening har rätt att vägra medlem, som stör verksamheten, tillträde till föreningsarrangemang eller att utesluta medlem, som genom olämpligt uppträdande eller på annat sätt skadar verksamheten. Vid uteslutning skall förbundet underrättas.

Kap. 12   Ändring av stadgarna
§ 1   Ändring av dessa stadgar kan endast ske genom beslut vid två på varandra följande årsmöten, varav den ena skall vara ordinarie.
För stadgeändring erfordras två tredjedels majoritet.

Kap. 13   Upplösning/vilandeförklaring/utträde
§ 1   Förening får inte upplösas med mindre än att hela styrelsen och två tredjedels mötesmajoritet är ense om beslutet, som måste fattas vid två på varandra följande årsmöten, varav det ena skall vara ordinarie. I kallelsen skall anges att frågan gäller föreningens upplösning.
Förening, som inte bedrivit någon verksamhet, skall förklaras vilande av förbundsstyrelsen. Vilandeförklaringen räknas från utgången av det verksamhetsår för vilket någon aktivitet senast har redovisats.
Vid upplösning eller då förening förklarats vilande skall alla handlingar överlämnas till folkrörelsearkiv eller dylikt för arkivering. Därvid upprättade arkivförteckningar eller dylikt översändes till förbundsstyrelsen. Föreningens eventuella tillgångar skall förvaltas av förbundsstyrelsen. Likvida medel sätts på särskilt konto i bank. Om verksamheten återupptags eller ny förening bildas inom föreningens verksamhetsområde inom fem år från beslut om upplösning eller vilandeförklaring skall arkiverade handlingar och deponerade tillgångar återlämnas eller överlämnas till den nybildade föreningen.
Om verksamheten i vilande förening inte återupptagits inom fem år tillfaller tillgångarna förbundet. Dessa tillgångar skall användas för fortsatt aktuell verksamhet inom förbundet. GRF:s styrelse är beslutande organ.

§ 2   Förening, som inte längre vill kvarstå i GRF, äger rätt till utträde. Anmälan härom görs till förbundet. Eventuella inbetalda medlemsavgifter tillfaller förbundet. För stöd o d som förbundet tillhandahållit åt föreningen erlägger den utträdande föreningen en särskild avgift som motsvarar medlemsavgiften året före utträdet multiplicerat med genomsnittliga antalet medlemmar de senaste tre åren.

§ 3   Vid upplösning av distrikt förfares enligt § 1, dock att handlingar och tillgångar överlämnas till förbundet.

§ 4   Förbundet kan endast upplösas vid allmän omröstning om fem sjättedelar av förbundets samtliga medlemmar godkänner detta. Vid upplösning av förbundet skall behållna tillgångar tillfalla den ideella organisation som beslutas före upplösningen.

       
Dessa stadgar som ersätter stadgar antagna den 13 juni 1998, har godkänts vid extraårsmötet den 13 maj 2006 i Ekeby och årsmötet 13 maj, 2006 i Ekeby.
De nya stadgarna tillämpas fr.o.m. den 13 maj 2006.
Stadgarna justerade i kap 13 § 3 den 24 maj 2008 efter beslut vid årsmötet 2007 05 12 och 2008 05 24. Samt redaktionell ändring i kap 10 § 3 sista stycket efter beslut vid årsmötet 2008.
De ändrade stadgarna tillämpas fr.o.m. den 24 maj 2008.


Nya ändringar i dessa stadgar har skett vid årsmöte och extra årsmöte i Lomma den 14 maj 2011. Stadgeenligt tillämpas dessa från den 1 jan 2012. Ändringar har gjorts i
kap 7 §§ 1, 3 och 5. Tidigare § 4 har utgått. I kap 8 har §7 och kap 10 har § 2 tagits bort . Samtliga ord ¨kongress¨ har bytts ut till ¨årsmöte¨. Dessutom har smärre redaktionella justeringar gjorts.


Nya ändringar i dessa stadgar har skett vid årsmöte och extra årsmöte i Eslöv den 10 maj 2015 och gäller från detta datum. Ändringen avser disposition av medel från nedlagda föreningar (Kap 13 § 1) samt bildande av verkställande utskott och firmateckning (Kap 10 § 3).

Enligt beslut från årsmötet den 21 maj 2023 har styrelsen den 26 juni 2023 beslutat om redaktionella ändringar i dessa stadgar. Ändring i kap. 5 § 6 i) orden ”och budget” borttages. Kap. 5 § 7 orden ”till årsmötesombuden” borttages. Kap 5 § 9 kap. 14 och 15 ändras till 12 och 13. Ändringarna gäller från 1 juli 2023.