Stadgar, Innehållsförteckning

    UPP
Kap. 1   Inledning
Kap. 2   Organisation
Kap. 3   Medlemskap
Kap. 4   Avgifter
Kap. 5   Årsmötet
§ 1   Årsmötet
§ 2   Antal ombud
§ 3   Rösträtt
§ 4   Närvaroskyldighet
§ 5   Kallelse
§ 6   Ordinarie Årsmöte
§ 7   Motioner
§ 8   Frågor
§ 9   Röstning och beslut
§ 10   Personval
Kap. 6   Extra Årsmöte
§ 1   Beslut
§ 2   Inkallande
Kap. 7   Förbundsstyrelse, VU och firmatecknare
§ 1   Förbundsstyrelsen
§ 2   Kassör som avgår
§ 3   Firmatecknare, VU
§ 4   Beslutsmässig förbundsstyrelse
§ 5   Information, adresslistor mm
§ 6   Konkurrerande organisation
Kap. 8   Revision
§ 1   Antal revisorer
§ 2   Huvudsakliga åligganden
§ 3   Revisionsberättelse
§ 4   Föredragning av revisionsberättelsen
§ 5   Revisorernas rättigheter
§ 6   Revisorernas skyldigheter
Kap. 9   Distrikt
§ 1   Grund för bildande, distriktets uppgift
§ 2   Organisation
§ 3   Medlemskap
§ 4   Styrelse, förvaltning
§ 5   Information insändande av handlingar
§ 6   Mandatfördelning
§ 7   Rösträtt
§ 8   Kallelse
§ 9   Verksamhetsår, senast avhållande årsmöte
§ 10   Motioner
§ 11   Övrigt årsmöte
§ 12   Revision
Kap. 10   Föreningar/ Medlemmar
§ 1   Organisation, syfte, arbetsuppgifter samt medlemskap
§ 2   Årsmöte, kallelse, bokslut, revision
§ 3   Styrelse, firmatecknare och revision
§ 4   Förvaltning, medlemsregister, medlemskontroll
Kap. 11   Allmänna bestämmelser
Kap. 12   Ändring av stadgar
Kap. 13   Upplösning/ vilandeförklaring/ utträde